Policy för personuppgiftsbehandling

Företaget European Warranties Ltd. 13857727 (nedan DinBilGaranti) är enligt dataskyddsförordningen personuppgiftsansvarig för behandling av alla personuppgifter i företaget, förutom i de uppdrag där företaget hanterar personuppgifter för annans räkning och är personuppgiftsbiträde.

Personuppgifter behandlas bara av behörig personal med kompetens inom området och hanteras, förvaras, uppdateras och gallras enligt fastställda rutiner och med höga krav på säkerhet.

Vilka typer av uppgifter behandlar vi och hur samlar vi in dem?

Vi vill kunna erbjuda, utveckla och förbättra våra tjänster för att skapa riktigt attraktiva erbjudanden till dig som kund. För att kunna göra detta behandlar vi dina personuppgifter.

Kunduppgifter: är uppgifter om dig som person och som är kopplat till din tjänst, t.ex. registreringsnummer på ditt fordon, namn, adress, i det fall kunden har autogiro så sparas personnumret, i det fall kunden har valt e-postfaktura, så sparas e-postadressen, personnummer sparas även när ett ärende går till inkasso.

Vi samlar in uppgifter på olika sätt: genom dina kontakter med oss, t.ex. när du blir kund hos oss eller om du är i kontakt med vår kundservice. Det kan också ske genom att vi inhämtar uppgifter från andra externa källor t.ex. folkbokföringsregistret, Transportstyrelsen mm.

Vad använder vi dina uppgifter till

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste det finnas stöd i gällande lagstiftning, det måste finnas en rättslig grund för behandlingen. För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig

För att fullgöra avtalet med dig, eller
För att fullgöra en för DinBilGaranti´s rättslig förpliktelse
Behandling av dina personuppgifter får också göras

Efter en intresseavvägning, där DinBilGaranti´s intresse av att utföra en behandling av uppgifterna vägs mot ditt intresse av integritetsskydd, eller
Sedan du har lämnat ett samtycke till behandlingen. Ett samtycke lämnas separat och du kan alltid återkalla det genom att kontakta kundservice.
För att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, med stöd av vilken rättslig grund och hur länge vi sparar uppgifterna. Vi sparar aldrig uppgifterna längre än vi behöver för aktuella ändamål.

Tillhandahålla och fullgöra avtal om våra tjänster

Vi behandlar kunduppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig, fullgöra avtal och tillvarata våra rättigheter enligt avtalet. Vi behöver exempelvis kunna identifiera dig som kund, hantera dina beställningar, dina fakturor och betalningar för våra tjänster, kreditupplysning, registervård, felsöka och åtgärda fel, hantera synpunkter och reklamationer av våra tjänster.

Rättslig grund: fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse.

Utveckla och förbättra våra tjänster

Vi behandlar kunduppgifter, såsom att vi gör urval och genomför kundundersökningar, för att utveckla och förbättra vår verksamhet, våra tjänster som vi kan erbjuda dig samt våra processer och metoder.

Rättslig grund: berättigat intresse.

Tillhandahålla och förbättra service åt våra kunder

Vi behandlar dina kunduppgifter för att kunna tillhandahålla vår självservice, för att ständigt kunna utbilda våra medarbetare samt förbättra vårt arbetssätt. På detta vis kommer vi alltid att kunna erbjuda dig bästa möjliga service. När du kontaktar oss kan kommunikationen komma att analyseras.

Rättslig grund: fullgörande av avtal, intresseavvägning (DinBilGaranti har berättigat intresse av att kunna upprätthålla en god kundservice).

Direktmarknadsföring

Vi behandlar kunduppgifter exempelvis genom att inhämta uppgifter från Transportstyrelsen, för att kunna erbjuda dig relevanta erbjudanden avseende våra tjänster. Marknadsföringen sker via brev och kort efter det att erbjudandets slutdatum har infallit gallras uppgifterna.

Rättslig grund: berättigat intresse.

Informationssäkerhet och för att förhindra missbruk av våra tjänster

Vi behandlar kunduppgifter för att kunna tillvarata säkerheten för våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra otillåten användning av tjänsten och/eller för att upptäcka och förhindra bedrägerier mm.

Rättslig grund: intresseavvägning (DinBilGaranti´ har ett berättigat intresse av att upprätthålla säkerheten för våra tjänster) och rättslig förpliktelse.

Fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer och för att kunna tillvarata våra intressen.

Vi behandlar dina kunduppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag, myndighets föreskrift, beslut, begäran, riktlinjer eller annan författning. Exempelvis sparar vi underlag i enlighet med bokföringslagen (1999:1078) och lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) .

Rättslig grund: rättslig förpliktelse

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Som huvudregel sparar vi dina kunduppgifter för ändamålen som vi angett ovan så länge som du är kund hos oss och i upp till 36 månader därefter.

Fakturerings- och betalningsändamål, som den del av bokföringslagen och lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, eller för att kunna tillvarata våra intressen sparar vi uppgifterna i upp till 10 år efter det att underlaget skapades eller så länge som en eventuell tvist pågår.
Företaget spar kunders uppgifter i 36 månader efter avslutat avtalsförhållande. Detta för att kunna säkerställa att kunders rättigheter vid garantiärenden tillvaratas och för att kunna lämna information om kunders reparationer vid ett senare tillfälle.
För att kunna tillhandahålla och förbättra vår service till dig så sparar vi kunduppgifter i 36 månader efter det att avtalsförhållandet upphört.
För att kunna fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndigheters föreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer sparar vi kunduppgifter så länge som i lagen anges.

Till vem vi lämnar ut dina uppgifter

Till underleverantörer eller till bolag i vår koncern som behandlar uppgifter för vår räkning. Vi anlitar underleverantörer och i vissa fall bolag inom vår egen koncern för att kunna leverera våra tjänster. Det innebär att även de behöver viss information om dig som kund. Dessa parter får dock inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten på de villkor som vi anger.

Personuppgiftsbiträden: Kunders uppgifter delas i sin helhet med Lime Technologies AB (556953-2616) och i viss mån med Visma Spcs (556252-9155), Mailworld Office AB (556790-7778)

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi anlitar för närvarande inga leverantörer som har sin verksamhet utanför EU/ESS, i ett så kallat tredjeland.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter.

Här listar vi dina rättigheter och i slutet av dokumentet hitta du kontaktuppgifter till DinBilGaranti som du kan använda om du vill göra dina rättigheter gällande.

Du har normalt rätt att utnyttja dina rättigheter nedan kostnadsfritt. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi dock antingen ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå begäran.

Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Om ytterligare tid skulle krävas eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att informera dig om detta. Vi kan även komma att begära ytterligare information från dig om det krävs för att vi ska kunna bekräfta din identitet och säkerhetsställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till dina personuppgifter.

Rätt information och tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och om så är fallet kommer vi att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar (genom ett registerutdrag). Om du begär ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en rimlig avgift för detta.

Rätt till rättelse

Det är viktigt för oss att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och be om att få uppgifterna rättade. Du har även rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas, om tillägget är relevant med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi kommer att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att rättelse har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka informationen om rättelse har lämnats ut.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas:

Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och då återkallar samtycket
Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigande skäl som väger tyngre än ditt intresse
Om behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande rätt, eller
Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om radering t.ex. om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna. Om radering sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter att radering har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om radering har lämnats ut.

Rätt att göra invändningar

Du har alltid rätt att när som helst invända mot att dina uppgifter används för direktmarknadsföring. Det gör du genom att kontakta oss på DinBilGaranti  Om du gör en sådan invändning kommer vi inte längre behandla uppgifterna för det ändamålet.
Du har även rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Om vi inte kan visa att det finns tvingade berättigande skäl för behandlingen som väger tyngre än dina skäl ska behandlingen upphöra.
Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att höra av dig till oss och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och att uppgifterna då enbart ska lagras av oss i följande situationer:

Under den tid det tar för oss att kontrollera om personuppgifterna är korrekta, om du bestrider personuppgifternas korrekthet
Om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och istället vill att vi begränsar användningen av dessa
Om du, trots att vi inte behöver uppgifterna längre, vill att vi behåller dem för att du ska kunna använda dessa för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk, eller
I väntan på kontroll av vems berättigande skäl, dina eller våra, som väger tyngst om du har gjort en invändning mot behandlingen.

I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om begränsning t.ex. om uppgifterna behövs för att vi ska kunna försvara våra rättigheter eller skydda någon annan persons rättigheter. Om begränsning sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att begränsning har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om begränsning har lämnats ut.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och har rätt att använda sådana personuppgifter på annat håll. Denna rätt gäller för sådana personuppgifter som du har lämnat till oss och som behandlas med stöd av ditt samtycke eller om behandlingen grundar sig på avtal med oss. Uppgifter som vi själva har skapat såsom loggar i våra program, ingår inte i de uppgifter vi lämnar ut.

Om du inte vill ha vår direktmarknadsföring

Du har alltid rätt att tacka nej till vår direktmarknadsföring av våra tjänster. Det är bara att ringa vår kundservice, maila eller skicka ett brev (glöm inte att ange namn, adress och registreringsnummer).

Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål direkt till oss eller till Datainspektionen.

Ändring av vår Policy

DinBilGaranti kan komma att ändra denna Policy, den ändras på samma sätt som de allmänna villkoren för den tjänst som du har hos oss. Vi kommer i sådant fall att meddela ändringen på vår webbplats www.dinbilgaranti.se

Denna policy skall vara känd av alla som den berör.