Allmänna Villkor

1. Fordonskontroll & Garantins omfattning DinBilGaranti lämnar efter utförd fordonskontroll, garanti på privatägda bilar och svarar för fel som omfattas av garantin och uppkommer under garantitiden. Garantin gäller för en tidsperiod av ett år i taget och kan av garantitagaren förlängas upp till fem år, förutsatt att fordonet godkänns vid vår digitala fordonskontroll. Garantin har en karenstid på 60 dagar innan den träder i kraft. Garantin omfattar skador enligt nedan listade komponenter på det fordon som står angivet på garantibeviset.

2. Komponentomfattning

Garanti Secure

 1. Motor
 2. Växellåda
 3. Bromssystem
 4. Kylsystem
 5. Bränslesystem
 6. Styrsystem
 7. Kraftöverföringen
 8. Drivaxelkomponenter
 9. Vägassistans (vid godkänd skada eller åtgärd beordrad av garantigivaren)

Garanti Secure+ / Select

 1. Motor
 2. Växellåda
 3. Bromssystem
 4. Kylsystem
 5. Bränslesystem
 6. Styrsystem
 7. Kraftöverföringen
 8. Drivaxelkomponenter
 9. Turbo
 10. Luftkonditionering
 11. Vägassistans (vid godkänd skada eller åtgärd beordrad av garantigivaren)
 12. Startmotor
 13. Generator

Motor: motorns inre rörliga delar, allt innanför ventilkåpan, bröstkåpan och oljetråget. (Ej hybrid/elmotor, ej sträckta kamkedjor, ej spridare/insprutare).
Bakaxeln: differential och drivaxlar (ej elmotorer eller styrdon till differential).
Styrsystem: servopump, rattstång, styrväxel, servorör, inre och yttre styrleder.
Bromssystem: huvudbromscylinder, broms- cylinder, bromsrör, bromsservo, bromskraftförstärkare, bromsok (mekaniska fel) och bromsvätskebehållare.
ABS-system: Abs-hydraul aggregat (ej styrdon), Abs-givare.
Växellåda: växellådans inre rörliga delar samt mekaniska fel på mekatonik/ventilhus.
Turboaggregat/kompressor: aggregatens inre rörliga delar, laddluftskylare, laddtrycksrör, kompressorns mekaniska koppling och wastegate (ej hus eller grenrör). Gäller endast Garanti Select.
Bränslesystem: högtryckspump, common rail, spridarrör och tankarmatur.
Drivlina: drivaxlar och kardanaxel (ej trasiga gummidamasker, hardyskiva, stödlager eller dubbelmassesvänghjul).
Luftkonditionering: alla delar som flödar köldmedia (ej elektronik och givare). Gäller endast Garanti Select.
Fyrhjulsdrift: alla komponenter tillhörande fyrhjulsdriften (utom styrdon, elpumpar och elmotorer).
Kylsystem till motor: kylare, kylfläktsmotor, tempgivare, termostat, termostathus, expansionskärl och vattenpump(ej elektronik och givare)
Material: förbrukningsmaterial i samband med garantireparation.

3. Bärgning
Omfattas felet utav garantin så står DinBilGaranti för bärgning till närmsta verkstad, det gäller för både Garanti Secure och Secure+/ Select.

4. Kostnad/betalning
Betalning för nya samt befintliga kunder sker till bankgiro 5820-5659

Betalningsalternativ Garanti Secure
Pris/kvartal 689 kr, (total årskostnad 2756 kr)
Pris/halvår 1249 kr, (total årskostnad 2498 kr)
Pris/helår 2199 kr, (total årskostnad 2199 kr)

Betalningsalternativ Garanti Secure+ / Select
Pris/kvartal 995 kr, (total årskostnad 3980 kr)
Pris/halvår 1820 kr, (total årskostnad 3640 kr)
Pris/helår 3350 kr, (total årskostnad 3350 kr)

Bindningstid vid tecknande är 12 månader. Om ej garantin sägs upp senast 3 månader innan löpperiodens slut fortlöper avtalet per automatik i ytterligare 12 månader. Observera att den totala årskostnaden blir billigast om du väljer att betala per helår. Vid försenad/utebliven betalning förbehåller sig DinBilGaranti rätten att ta ut en påminnelseavgift om 60 kr per påminnelse. Efter en månads försenad/utebliven betalning skickas ärendet vidare till ett inkassobolag där ytterligare kostnader tillkommer på vårt krav. Betalas inte vår faktura i tid förbehåller vi oss rätten att säga upp garantin om inte dröjsmålet är av ringa betydelse.

Förnyelse av garantiåtagande
Vid garantitidens utgång förnyas avtalet avseende garantiansvar automatiskt med om inte avtalet av kund skriftligen uppsäges senast en månad före garantitidens utgång. Garantikund har dock efter förnyelse av garantiåtagandet alltid rätt att uppsäga avtalet med tre månaders uppsägningstid.

5. Vid försäljning av fordonet
Vid försäljning av fordonet följer garantin med fordonet under förutsättning att DinBilGaranti har blivit underrättade via mail, post eller telefonsamtal. Om den nya ägaren av fordonet inte vill överta garantin så upphör det ettåriga avtalet med kunden och detsamma gäller om bilen skrotas. DinBilGaranti måste underrättas om bilen har sålts eller skrotats för att kunna avsluta garantin.

Kontaktuppgifter till DinBilGaranti
www.dinbilgaranti.se
Telefon 08-400 689 20
info@dinbilgaranti.se
European Warranties Ltd.
Box 357, 111 73 STOCKHOLM

För att garantin ska träda i kraft
Garantin träder i kraft när fordonet godkänts i vår digitala fordonskontroll. Garantitagaren ska kunna uppvisa faktura/kvitto på utförd service samt servicebok vid begäran. Vid uppmaning skall en inspektionsrapport kunna uppvisas från då garantin tecknades.

När upphör garantin att gälla?
Garantin upphör per automatik att gälla efter fem års löptid, såvida uppsägning från garantitagaren inte skett innan dess eller om fordonets mätarställning överskrider 190 000 km. I det fall bilen har färdats mer än maximal körsträcka måste garantitagaren inkomma med dokumentation på detta för eventuell kreditering av kommande fakturor. 

6. Ångerrätt
Vi följer Konsumentköplagen (1990:932) och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Din rätt finns lagstadgad i Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Ångerfristen börjar räknas från dagen efter det att vi mottagit din betalning och löper sedan på i 14 dagar framåt. Vill du utöva din lagstadgade ångerrätt ska du meddela DinBilGaranti innan tidsfristen löper ut. Du kan exempelvis ringa eller maila vår kundtjänst och påtala att du vill utnyttja din lagstadgade ångerrätt. För nyttjande av ångerrätten vänligen fyll i vårt standard formulär på vår hemsida www.dinbilgaranti.se/angerratt Utnyttjandet av ångerrätten är kostnadsfritt för konsumenten.
Du kontaktar oss enklast per telefon på: 08-400 689 20 eller via e-post på info@dinbilgaranti.se alternativt skriftligen DinBilGaranti BOX 357, 111 73 Stockholm. Vid nyttjande av ångerrätten återbetalas inbetalt belopp inom 30 dagar utan avdrag. För att detta ska kunna ske är det viktigt att du lämnar dina bankuppgifter. OBS! Återbetalning sker till det konto som innehas av inbetalaren.

7. Garantins begränsningar
DinBilGaranti ansvarar inte för skador om följande inte uppfylls:
-Att bilen inte skötts enligt föreskrifterna i instruktionsboken, servicehäftet eller liknande dokumentation (bl.a. att oljebyten och service/inspektioner utförts vid rätt tidpunkt eller körsträcka.)
-Fel som uppstått innan garantin tecknades samt fel som uppstår under karenstiden står ej DinBilGaranti för.

DinBilGaranti förbehåller sig rätten att neka lagning utav skada om kund ej fullföljt sina betalningsåtaganden eller:

 • Att bilen ombyggts eller ändrats.
 • Att bilen använts vid tävlingskörning eller överbelastats.
 • Att bilen varit utsatt för trafikolycka i samband med skadan eller varit utsatt för annan yttre påverkan eller vanvårdats.
 • Att bilen inte följt de av tillverkaren fastställda serviceintervaller och att service inte utförts enligt tillverkarens rekommendationer.
 • Att reparation och service inte utförts av märkesverkstaden eller annan av oss godkänd verkstad.
 • Att annat än rekommenderade oljor, bränslen eller vätskor använts.
 • Att reservdel som inte håller fackmässig standard monterats eller liknande förhållande på garantitagarens sida.
 • Innefattar inte avgassystemet inkl. EGR/AGR-system/Nox-sensor.
 • Att motorn bytts ut
 • Följdskada på komponent som inte omfattas och/eller följdskada orsakad av komponent som inte omfattas av garantin ersätts ej.
 • Som fel betraktas inte normal åtgång av förbrukningsdetaljer.
 • Normal förslitning.
 • Tillbehör som dieselvärmare. Garantin gäller inte för skada som uppstår i samband med:
 • Yttre påverkan
 • Uthyrning
 • Taxikörning
 • Terrängkörning eller annan form av användning som utsätter fordonet för onormal belastning. Garantin gäller inte heller för skada som orsakats direkt eller indirekt av frost/sönderfrysning, överhettning, trimning, fukt, brand, korrosion, trafikolyckor, bristande underhåll, grov oaktsamhet eller lagbrott. 

8. Vid uppkommen skada
När en skada uppstår ska ni senast 7 dagar från skadetillfället inkomma med en skadeanmälan via vår hemsida: www.dinbilgaranti/skada
Vid behov av hjälp att genomföra din skadeanmälan vänligen kontakta våra skadehandläggare på telefon 08-400 689 20 helgfria vardagar 09:00-17:00. Framförs fordonet under pågående skaderapport kan ersättning reduceras eller utebli. I de fall där bärgning eller andra åtgärder utförts utan DinBilGaranti´s godkännande kan ersättningen reduceras eller utebli.

Reparation/Ersättning
Reparation som påbörjas innan skriftligt godkännande av DinBilGaranti görs på fordonsägarens egen bekostnad. Om fordonsägaren beordrar felsökning så ersätts endast felsökningskostnaden i det fall att skadan blir godkänd av DinBilGaranti. Kostnad för vägassistans ersätts endast om skadan på fordonet ersätts enligt garantivillkoren. Vi förbehåller oss rätten att begära ett andra utlåtande från annan verkstad. Omfattas skadan av fordonets maskinskadeförsäkring skall de i första hand ersätta skadan. Följdskada på komponent som inte omfattas och/eller följdskada orsakad av komponent som inte omfattas, ersätts inte. I de fall verkstaden gör bedömningen att skadan inte har uppstått under garantitiden så kommer vi att debitera kunden för våra kostnader i samband med felsökningen av fordonet.

9. Vid godkänd skada
Vid godkänd skada utgår ingen självrisk. Vi ersätter inom 30 dagar maximalt reparationer med 40 000 kr per skadetillfälle/år. Summan av alla krav under garantitiden får ej överskrida fordonets marknadsvärde.

Vid oenighet beträffande ett skadeärende Om du som konsument inte är nöjd med handläggningen och beslutet gällande ditt skadeärende så finns möjligheten att begära omprövning. Enklast begär du omprövning genom att maila in din ansökan till info@ dinbilgaranti.se eller skriva ett brev där du redogör varför du anser att det tidigare beslutet är felaktigt. En annan skadereglerare kommer då att titta på ditt ärende och göra en ny bedömning.

Vid eventuell tvist kan ni alltid vända er till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, Box 174, 101 23 Stockholm.
Telefon: 08-508 860 00. www.arn.se/konsument.
E-post: arn@arn.se Möjligheten finns även att pröva eventuella tvister i allmän domstol, exempelvis Stockholms Tingsrätt.

10. Övrigt
Betalning för företagets tjänster kan endast ske via banktransaktion. Information, avtalsvillkor och kommunikation om företagets tjänster tillhandahålls endast på svenska. Vi förbehåller oss även rätten att ändra i de  allmänna villkoren.

Överlåtelse av Avtalet
DinBilGaranti har rätt att utan Kundens samtycke helt eller delvis överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag inom samma koncern eller till tredje part som, självt eller genom underleverantör, rimligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet på ett tillfredsställande sätt.

Personuppgifter
General Data Protection Regulation (GDPR) – European Warranties Ltd. behandlar uppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). De personuppgifter  vi hämtar in om dig är nödvändiga för att vi ska kunna administrera garantin, tillgodose dina behov samt fullgöra våra avtalsförpliktelser. För ytterligare info, vänligen se vår GDPR-policy på hemsidan www.dinbilgaranti.se/policy-personuppgifter Utfärdare av garantin är European Warranties Ltd. (org.nr: 13857727). DinBilGaranti följer svensk lagstiftning.